Hindamistabel

Välishindajate tagasiside

KEILA NOORSOOTÖÖLE ON HINNANG ANTUD JA

PARENDUSPLAAN KOOSTATUD

 

19.08.2011 Keila Lehes oli lähemalt juttu Keila noorsootöö kvaliteedi enesehindamisest.

31.oktoobril külastasid Keilat mitmed noorsootöö eksperdid, kes andsid omapoolse hinnangu Keila linna noorsootööle. Välishindajad tutvusid eelnevalt enesehindajate põhjalike tõenditega. Kohapeal toimus kahepoolne koosolek ning külastati Keila Kooli, kohtuti noortega, tutvuti Keila Mudellennu Klubiga lennukis ning Keila  Noortekeskusega.

Siinkohal olgu rõhutatud, et noorsootöö hindamine sisaldas kõike, mis puudutab noorte kooli- ja töövälist tegevust ehk vaba aega. Hinnati nii noortekeskuse noorsootööd, kooli tunniväliseid tegevusi, huvitegevust, sportimisvõimalusi, noorte osalust, noori puudutavat dokumentatsiooni kohalikul tasandil jne.

Välishindamisest selgunud Keila linna noorsootöö tugevused:

 • Linnas on palju huvitegevuse võimalusi, sealhulgas ka mitte väga tavapäraseid (mudellennundus, noorteraadio), mis toetavad rohkem ka noormeeste kaasamist huviharidusse;
 • Noorsootöö asutustes töötavad aktiivsed ja teotahtelised inimesed;
 • On olemas noorteinfo ja karjäärinõustamise võimalused, millest piirkonna noored ka teadlikud on ning neid teenuseid kasutatakse;
 • Avatud noortekeskus on tugev võrgustikutöö koordineerija. ANK-l on hea arengukava ning väga palju panustatakse linna noorsootöö arendamisesse ka läbi projektide;
 • Hea koostöö noorsootöö asutuste vahel;
 • Linn on andnud suure panuse noorsootöö asutuste kaasajastamisesse: valminud on uus koolimaja ja huvikool, noortel on mitmekülgsed sportimisvõimalused, renoveeritakse noortekeskust ning lisaressursse loodetakse veel saada erinevates fondidest. Ametnike antud kommentaaridest ja vastusest võis kuulda valmidust panustada noorsootöösse;
 • Noortekeskuse juures tegutsev noorteaktiiv ja kooli õpilasesindus on aktiivsed ning võimalusel osalevad neid puudutavate küsimuste aruteludel;
 • Tehakse esimesi samme noorte ettevõtlikkuse suurendamisel;
 • Toimib noorte töömalev.

Välishindamisest selgunud arendusvajadused:

 • Noorte kaasamise metoodika ülevaatamine ja struktuuri loomine – noori võiks kohalikul tasandil senisest aktiivsemalt ja süsteemsemalt kaasata. Alustada noorteaktiivi ja ÕE noorte kaasamist linnavolikogu töösse. Luua süsteem, kuidas noored saavad kaasa rääkida otsustustasanditel. (Nt kaasata noori volikogu komisjonidesse, küsida noorteaktiivi ja ÕE noorte arvamust noori puudutavate otsuste tegemisel linna tasandil, tutvustada neile töös olevaid eelnõusid jne)
 • Uuringute läbiviimised KOV tasandil. Siiani on noortekeskus teinud uuringuid vaid nende asutuse piires, aga leiame, et seda võiks laiendada.
 • Linna noorsootöö tegevuskava koostamine. Ühtne tegevuskava loob kõigile ühise arusaama eesmärkidest ja suundadest noorsootöö valdkonnas.
 • Noortevaldkonna tunnustamissüsteemi väljatöötamine. Teha kindlaks, millised tunnustamissüsteemid on erinevatel asutustel juba olemas. Saadud teadmiste põhjal töötada välja tunnustussüsteem kogu valdkonnale.

Pärast välishindajate ametlikku tagasisidet sai taas kokku enesehindamismeeskond, kes tegi vastavalt hindamistulemustele parendusplaani aastateks 2012-2015, mida jõudu-mööda ellu rakendada. Olgu siinkohal lisaks eelnevatele arendusvajadustele lisaks märgitud:

 • Luua juurde võimalusi tegeleda tehnikavaldkonnaga Keila Kooli uutes tööõpetuse klassides.
 • Luua noortekeskusse automudelismi ring.
 • Käivitada rahvusvahelisi noortevahetusi Keila sõpruslinnadega.
 • Noortele vabtahtliku töö võimaluste süsteemi väljatöötamiseks ümarlaua kokkukutsumine.
 • Suurendada linna töömalevas osalevate laste arvu.
 • Käivitada linna noortele õpilasmaleva rühm väljaspool Keilat.
 • Töötada välja ülelinnaline kord mitteformaalõppes ja noosootöö valdkonnas omandatu tunnustamiseks.
 • Noortealgatustele luua soodsamad võimalused (jätkata ja suurendada noortekeskuse eelarves noortealgatuse fondi) ning teavitada ja motiveerida noori seda võimalust kasutama.
 • Kaardistada linnas tegutsevad noorteorganisatsioonid ja -ühingud ning 1x aastas koguneda ümarlauda.
 • Luua Keilasse seksuaalnõustamise võimalused.
 • Tõhustada Alaealiste Komisjoni ennetusalaseid tegevusi ja koostööd noortega tegelevate asutustega.

Enesehindamismeeskonda kuulusid:

Tiina Sinijärv – Keila  Noortekeskuse juhataja

Maret Lepiksaar – Keila  Noortekeskuse noorsootöötaja/projektijuht

Kai Kulbok – Keila Kooli huvijuht

Marge Roose – Keila Kultuurikeskuse kunstiline juht

Jaanus Väljamäe – Keila linna spordi- ja huvinõunik

Erki Fels – Keila linna volikogu liige ja Kultuurikomisjoni esimees

Välishindamismeeskond:

Piret Eit (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia noorsootöö metoodika lektor)

Karin Ratas (Rapla MV noorsoonõunik)

Leelo Suidt (Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse direktor)

Kalev Kodzis (Väike-Maarja valla Noortekogu esimees)

Ene Raid (Eesti Noorsootöö Keskuse huvihariduse peaekspert)

Kaisa Orunuk – vaatleja (Eesti Noorsootöö Keskuse kvaliteedi ja seire suuna juht)