Võrgutavate lugude saade
21/03/2022
Kevadine nädal noortekas
28/03/2022

Märtsis alustas Tallinna Ülikooli ELU projekt “Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila noortekeskusest”

Mis on ELU ?
ELU annab üliõpilasele võimaluse teha kirglikult koostööd teiste erialade üliõpilaste ja õppejõududega tegutsedes põnevate probleemide kallal ning andes võimaluse rakendada erinevate erialade kompetentse ühise eesmärgi nimel. Seega ELUs panevad üliõpilased proovile oma teadmised, loovuse ja võimed, mis omakorda aitavad tiimitöö tulemusel jõuda väärtuslike tulemusteni. 
Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) on uutmoodi õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme. Näeme ELU tulevikuhariduse suuna ja eeskujuna. Iga ELU projekt on nagu idufirma, kus kohtuvad osalejate inspireerivad ideed, vastust otsiv probleem ning eesmärk see nutikalt lahendada. Päris elu probleemidele teaduspõhistele allikatele tuginevate lahenduste otsimine võib viia ühistegevuseni väliste partneritega.
 
Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila noortekeskusest
 
Projekti käigus selgitavad osalejad, millised on Keila noortekeskuse sidusgrupid ja nende kuvand noortekeskusest ning loovad sidusgruppidele noorsootöö korraldamise põhimõtetele vastavad kommunikatsioonitegevused.

Projekti käigus tutvuvad üliõpilased Keila noortekeskuse külastajate ja seal toimuva tegevusega, kaardistavad noortekeskuse sidusgrupid (Freeman, 1984; viidanud Rawlins, 2006) )kogukonnas. Väikestes gruppides tegutsetakse kokku lepitud sidusgruppidega (igal grupil 2-3 konkreetset ), leides nende hoiakud, senised teadmised, kokkupuute ja võimaliku (info)vajaduse noortekeskusest. Iga grupp pakub välja sobivad tegevused valitud sidusgruppidele sõnumi edastamiseks noortekeskuse kohta, luuakse teavitustegevused noorsootöö korraldamise põhimõtteid arvestades (sh koos noortega ja noorte ettevõtlikkust toetades). Osalemine ELU projekti tegevustes eeldab valmisolekut külastada Keila linna, kohtuda Keila noortekeskuse töötajatega.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua noorsootöö korralduse põhimõtetele vastavad teavitustegevused Keila noortekeskuse sidusgruppidele.

Erialade lõimimine

ELU projekti elluviimisel lõimivad:

  • noorsootöö ja noorsootöö korralduse eriala teadmised ja oskused noortekeskuse siht- ja sidusgruppidest ning nendele suunatud tegevustest;
  • reklaami ja suhtekorralduse eriala teadmised ja oskused sidusgruppide olemasoleva teadmise väljaselgitamiseks, nende jaoks olulise info leidmisest ja noortekeskuse teavitustegevuste kavandamiseks (lähtudes sõnumist ja sidusgrupi oodatavast käitumisest);
  • interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste, kultuuriteaduste, sotsiaalteaduste, haridusteaduste erialasid kogukonna, konkreetsete sidusgruppide ja nende eripäradega arvestamiseks;
  • ristmeedia, audiovisuaalse meedia, filmikunsti, infoteaduse, ajakirjanduse alaseid oskusi ja teadmisi sidusgruppidele sobivate meediakanalite valimiseks ja meediavormide loomiseks.

Teaduspõhisus ja uudsus

Teaduspõhiselt lähenetakse noorsootööle, selle sisulisele korraldusele ja noorsootöö korraldamise põhimõtetele. Võetakse arvesse teaduslikud teadmised kogukonnatööst ja kommunikatsioonist ning organisatsiooni sidusgruppidest, lähtuvalt vajadusest saada infot ja teavet noortekeskuse kohta, samuti lähtuvalt sidusgrupi positsioonist, võimalusest ja rollist mõjutada noortekeskuse sihtgruppi (külastavad noored) noortekeskuse suhtes hoiakute, suhtumise, käitumise kujundamisel. 

Uudsena viiakse kokku teadmised kogukonnatööst, noorsootööst ja kommunikatsioonist sidusgruppide kaupa, kasutades teavitamiseks sidusgruppidele kohaseid kanaleid ja vorme, arvestades noorsootöö korraldamise põhimõtetega. 

Projekti käigus loodud sidusgruppide kaardistus ning kavandatud sidusgruppide põhised kommunikatsioonitegevused saavad Keila noortekeskuse kaudu kättesaadavamaks laiemalt noortekeskustele üle Eesti (Keila noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige). Selleks julgustatakse ELU gruppe looma oma tegevust kajastav info laiemalt noortekeskuste jaoks.

Oodatav tulemus

Projekti oodatava tulemusena jõuab Keila kogukonna liikmeteni nende jaoks vajalik teave noortekeskuse kohta noorte kaasatusel ning sidusgrupid toetavad noortekeskuse eesmärkide saavutamist.

Projekti väljundina on 

  • kaardistatud sidusgrupid kogukonnas, nende roll ja mõjutatavad noortekeskuse sihtgrupid noortekeskuse infost lähtuvalt,
  • koostatud teavituskava (meediakanalid ja vormid) olulisimatele sidusgruppidele noortekeskusest teavitamiseks,
  • viidud läbi teavitustegevus olulisimatele sidusgruppidele, mis on koostatud noorsootöö korralduse põhimõtetest lähtuvalt.