Mai 2022
06/05/2022
Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila Noortekeskusest
09/05/2022
Mai 2022
06/05/2022
Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila Noortekeskusest
09/05/2022

 

Küsimustiku eesmärgiks oli uurida lapsevanemate hoiakuid, seniseid teadmisi, kokkupuudet ja infovajadust seoses ELU projektiga “Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila Noortekeskusest”. Küsimustikule vastas 83 lapsevanemat, kelle lapsed elavad Keila linnas, Saue vallas, Lääne-Harju vallas, Harkus, või Kloogarannas. Vastused küsimustikus ei olnud vastajatele kohustuslikud ning enim vastuseid ühele küsimusele kogusime 82 tükki. 

Peamiselt on vastajatel kodus kas 1.-4. klassi laps (48/82) või 5.-9. klassi laps (41/82). Enamik on Keila linna elanikud, protsentuaalselt 84% vastanutest. Küsimusele: “Kas Teie laps(ed) on Noortekeskust külastanud?” kogusime jaatavaid vastuseid 78%, eitavaid vastuseid ∼16% ning ülejäänud 6% jaotusid teiste vastusevariantide vahel. Noortekeskuse mainet on hinnatud pigem positiivseks, lineaarsel skaalal on 28% hinnanud mainet hindega 5 ehk väga hea ning hindega 4 on hinnanud mainet ∼35% vastajatest. Ka isiklik arvamus Keila Noortekeskusest on lapsevanemate poolt hinnatud pigem positiivseks: hindega 5 lausa ∼38% kogu vastajate protsendist. Mõlemal juhul on hinnatud mainet väga halvaks ehk hindega 1 vaid kahe vastaja poolt. Enamik vanemaid noorena noortekeskust külastanud ei ole, peamine põhjus selleks noortekeskuse puudumine kodukohas (39%). Vastanutest ∼32% on noorena külastanud noortekeskust ühe või kaks korda ning 11% pidevalt. 34 vastanu kogemused ja mälestused külastustest on erinevad. 12 vastanut on kirjeldanud külastust, kui positiivset ajaveetmise võimalust, võimalusi mängida lauamänge ning sõpradega peale kooli aega veeta. Negatiivsena on toodud välja noortekeskuse väsinud välimus ning hirmutavad kambad, kelle tõttu noortekeskust külastada ei juletud. Üks huvitavamaid vastuseid ja edasine analüüs võiks olla teemal: “Kas teile meeldib, et laps külastab noortekeskust?” 56% vastanutest leidsid, et on tore, kui laps seal käib, 39% aga ei oma konkreetset seisukohta, mis toob „mängu“ ELU projekti ning selle seose ja mõju lapsevanematele. Siinkohal viskaks õhku hüpoteesi – Mida teadlikum on vanem, seda positiivsem on ka tema meelestatus lapse käimise osas noortekeskuses.

Teadlikkus pakutavate võimaluste osas on pigem keskmine (33%). Vaid 5% vastajast olid hinnanud oma teadlikkust hindega 5 ehk “väga teadlik” ning siinkohal ongi eesmärk meie projekti näol lapsevanematele rohkem pakutavaid võimalusi tutvustada. Kõige rohkem tunnevad lapsevanemad huvi erinevate väljasõitude, matkade ning huvitegevuste kohta. Antud vastuste põhjal kümnendale küsimusele on näha, et lapsevanemate soov olla teadlik noortekeskuses pakutavate võimaluste kohta on suur. Vaid neljal vastanul puudub huvi pakutava informatsiooni ning selle leidmise kohta. Arvestades, et vastajate hulgas on 84% Keila linna elanikke, on mõistetav, et suurem osa soovib saada ka informatsiooni Keila lehest. Antud juhul on see lastevanemate grupile positiivne, sest ka meie eesmärk on avaldada informatiivne ja ülevaatlik artikkel Keila Noortekeskusest just nimelt Keila lehes. Viimase küsimusena oli vastajatel võimalik tuua välja kommentaare ning soovitusi edaspidiseks. Toodi välja soov organiseeritud huvitegevuseks ning rohkem erinevate vanusegruppide kaasamist noorsootöö tegevustesse. Pakuti välja ka koostööd Keila kooliga ning rangemaid piiranguid, seoses teismeliste kampadega, kes noortekeskuse ümbruses suitsetavad. Võtame antud küsimustikust kaasa eelkõige infosulu probleemi, et kasvatada lastevanemate teadlikkust Keila Noortekeskuse ning selle pakutavate võimaluste kohta.