KINNITATUD

Keila Noortekeskuse juhataja

11.08.2016.a .

käskkirjaga nr. 1.1/117

 

KEILA NOORTEKESKUSE KODUKORD

 

Keila Noortekeskuses (edaspidi KNK) ja selle territooriumil tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, õigusakte ja üldinimlikke käitumisnorme.

 

Alljärgnevalt on nimetatud rõhutamist vajavad ning seadusandlusele ja õigusaktidele lisaks kehtestatud kodukorra punktid.

 • Iga KNK külastaja on kohustatud ennast KNK-sse sisenedes registreerima ja lahkudes välja registreerima.
 • KNK-s on isikute ja vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil paigaldatud kaameratega jälgimissüsteem, mille salvestisi säilitatakse 3 kuud.
 • KNK vahendeid (mänguvahendid, tehnika, lauamängud jne) noortekeskuse tegutsemiseks saab laenutada ainult KNK liikmekaardiga. Kasutamise lõpetamisel peab kasutaja korras vahendid tagastama KNK töötajatele ja liikmekaart tagastatakse.
 • Ilma kaardita saavad vahendeid laenutada ja kasutada esmakordsed külastajad tutvumisperioodil 2 nädala jooksul.
 • Liikmekaardi kaotamise korral tuleb taotleda uus kaart.
 • Noortekeskus ei vastuta maha jäetud kaartide eest ja omab õigust need hävitada.
 • KNK-s on tervise kaitsemise huvides keelatud energiajookide tarvitamine ja e-sigarettide kasutamine.
 • KNK spordisaal on üldjuhul sportlike tegevuste harrastamiseks ja treeninguteks, mis nõuab põranda puhtust. Spordisaalis on keelatud viibida välisjalanõudega.
 • KNK II korrus on ainult organiseeritud tegevusteks (koosolekud, töötoad, koolitused, huviringid, klubilised tegevused, üritused jms)
 • KNK avatud ruumiks on ainult Luugi saal, mis on avatud kõigile, kes KNK kodukorrast kinni peavad.
 • KNK-s kehtib keskkonnasõbralik käitumine ja sorteeritakse prügi. Eraldi prügikastidesse tuleb panna panditaara, paber ja papp ning olmeprügi.
 • Oma isiklike asjade eest vastutab igaüks ise.
 • Tahtlikult KNK-le tekitatud varalise kahju korral tuleb see kas oma vahenditega parandada või hüvitada rahaliselt või tuua uus vahend.
 • Märgates KNK-s midagi ebatavalist või ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, esemed jne), siis tuleb sellest viivitamatult teavitada KNK töötajat.
 • Ohu olukorral või kuuldes tulekahjust teavitamise signaali (häirekell või vilkur bändi- ja raadioruumis) tuleb viivitamatult lahkuda ruumist ja väljuda lähima ohutuma evakuatsioonitee kaudu.

Juhul, kui külastaja saadab korda teo, mis riivab noortekeskuse külastajate ja töötajate

inimväärikust või eksib seaduste ja kodukorra vastu järgneb vastavalt eksimusele:

 • Hoiatus ja vestlus KNK töötajaga
 • Hoiatus, vestlus ja lisaks seletuskirja kirjutamine.
 • Seletuskirja kirjutamisele lisaks vestlus KNK juhatajaga ja sellele järgneb sõltuvalt eksimuse raskusastmest kas noortekeskuse külastamise keeld ja/või avaldus politseisse.
 • Noortekeskuse külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda. Keelu saab tühistada üldkoosolek.