Hindamiskriteerium

Näitaja

Idee ja eesmärk

Kirjeldatud on projektiideed, mida soovitakse ellu viia ning eesmärk või tulemus, mida projektiga saavutada soovitakse. 

Projektimeeskond

Projektimeeskonna meeskonna nimed on välja toodud, meeskonda kuulub vähemalt 2 noort.

Probleem/kitsaskoht

Kirjeldatud on, millist probleemi või kitsaskohta aitab projekt lahendada. 

Laiem kasu

Kirjeldatud on, kuidas on projekt kasulik teistele noortele (kes ei ole projektimeeskonnas) või kohalikule kogukonnale

Tegevused

Kirjeldatud on tegevused, millega hakatakse kitsaskohta või probleemi lahendama. 

Ajakava

Kirjleldatud aja-ja tegevuskava on läbimõeldud ja realistlik

Õppimine

Kirjeldatud on, mida õpib projektist projektimeeskond. Kirjeldatud on, mida õpivad/saavad teada teised noored/kogukond. Lisapunkt kui on kirjeldatud, kuidas osaleja õpikogemust/teadmisi mõõdetakse

Eelarve

Eelarve on mõistlik ja vastab tegevuskavale

Koostöö

Kirjeldatud on, kuidas tehakse projekti raames koostööd teiste asutuste/ettevõtetega

Kaasamine

Kirjeldatud on, kui palju noori/kogukonnaliikmeid on planeeritud projektitegevustesse kaasata

Lisaküsimus: pikaajaline mõju

Kirjeldatud on, milline on projekti pikaajaline mõju. Kuidas seda mõju on planeeritud mõõta